ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ

ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

(Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ.)

Μέρος 1ο

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

Άρθρο 1

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σωματείο με επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», αποδιδόμενη στην Αγγλική γλώσσα «ARMED FORCES UNION of EPIRUS», διακριτικό τίτλο «Ε.Σ.ΠΕ.HΠ.» και «A.F.U.EP.», αντίστοιχα και έδρα τα Ιωάννινα. Η λειτουργία του σωματείου διέπετέ από το παρόν καταστατικό και το άρθρο 30Γ του ν. 1264/1982, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4407/2016.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

1.Η ανάπτυξη συναδελφικών δεσμών μεταξύ των Ελλήνων στρατιωτικών που υπηρετούν σε Μονάδες που εδρεύουν στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας Ηπείρου.

2.Η ανάπτυξη και εξύψωση του επαγγελματικού, κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου των Ελλήνων στρατιωτικών.

3.Η βελτίωση, προστασία και προαγωγή της θέσης των Ελλήνων στρατιωτικών ως μελών του κοινωνικού συνόλου και εργαζομένων σε μια δημοκρατική και δικαιοκρατούμενη κοινωνία.

4.Η επικοινωνία και συνεργασία με ομοειδείς ενώσεις του εσωτερικού ή άλλων χωρών, με τον αυτονόητο περιορισμό που συνεπάγεται η υποστήριξη των αμυντικών αναγκών της Χώρας και της φύσης του επαγγέλματος.

5.Η μελέτη και υποβολή εισηγήσεων και προτάσεων αναφορικά με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την επιμόρφωση και εν γένει τα ζητήματα επαγγελματικής κατάρτισης των Ελλήνων στρατιωτικών προς ενίσχυση και της αμυντικής αποτελεσματικότητας της Χώρας, χωρίς τη υπέρβαση των ορίων που προσδιορίζονται από τις ιδιομορφίες, την αποστολή και ιδιαίτερα τον εθνικό, κοινωνικό και υπερκομματικό χαρακτήρα των Ενόπλων Δυνάμεων.

6.Η προάσπιση της προσωπικής ελευθερίας, της αξιοκρατίας, της ελευθερίας της σκέψης, του λόγου, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών και των δημοκρατικών ελευθεριών, υπό την αυτονόητη υποχρέωση αυστηρής τήρησης κάθε απορρήτου που σχετίζεται με την άμυνα και την εθνική ασφάλεια της Χώρας και με τρόπο που σέβεται την οργανωτική ιεραρχική δομή και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων.

7.Η ανάδειξη του ιστορικού και σύγχρονου ρόλου των Ελλήνων στρατιωτικών ως παράγοντα εγγύησης της εθνικής ανεξαρτησίας και εμπέδωσης του δημοκρατικού πολιτεύματος.

8.Η δημιουργία Ταμείου αλληλοβοηθείας και αλληλεγγύης προς αντιμετώπιση εκτάκτων και σοβαρών οικονομικών αναγκών των μελών του Σωματείου και των οικογενειών τους.

Άρθρο 3

ΜΕΣΑ

Μέσα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι:

1.Η μέριμνα γενικά για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων.

2.Η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, διαλέξεων και συγκεντρώσεων.

3.Η έκδοση εφημερίδας ή/και περιοδικού του Σωματείου ως και η δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, με τα οποία θα ενημερώνονται αποκλειστικά τα μέλη του για τους στόχους, τους σκοπούς και τις δραστηριότητές του. Η προβολή και οι δραστηριότητες της Ένωσης θα γίνονται αποκλειστικά από την σελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας.  

4.Η παροχή νομικής ή άλλης βοήθειας στα μέλη για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών ή άλλων προβλημάτων.

5.Η συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές στα οποία συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τους Έλληνες στρατιωτικούς και η συγκρότηση ειδικών επιτροπών για τη μελέτη επιστημονικών ή άλλων θεμάτων που ενδιαφέρουν το Σωματείο.

6.Η δια του Τύπου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας καθώς και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου προβολή των κάθε είδους προβλημάτων των μελών του Σωματείου.

7.Η επαφή με τις διοικητικές αρχές, τους πολιτικούς και άλλους φορείς με στόχο την προώθηση και επίλυση των επαγγελματικών και άλλων προβλημάτων των Ελλήνων στρατιωτικών.

8.Κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο που κατατείνει στην ικανοποίηση των επαγγελματικών και άλλων αιτημάτων των Ελλήνων στρατιωτικών.

9.Απαγορεύεται ρητά στο Σωματείο και τα μέλη αυτής:

α. Να κηρύσσουν ή να συμμετέχουν σε απεργίες και στάσεις εργασίας, καθώς και να συμμετέχουν σε κάθε είδους εκδηλώσεις πολιτικών ή συνδικαλιστικών φορέων ή πολιτικών προσώπων ή να ασκούν προπαγάνδα υπέρ ή κατά αυτών. Εξαιρούνται τα συνέδρια και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των συνδικαλιστικών φορέων των Σωμάτων Ασφαλείας.

β. Να προσχωρούν ή να γίνονται μέλη άλλων επαγγελματικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, εκτός των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών Οργανώσεων ή να εκπροσωπούν άλλους εργαζομένους.

γ. Να αναμειγνύονται με οποιονδήποτε τρόπο σε θέματα διοίκησης των   Μονάδων και διοίκησης, οργάνωσης ή δομής εν γένει των Ενόπλων Δυνάμεων.

δ. Να προβαίνουν σε δημόσιες αντιπαραθέσεις, αντιδικίες ή προστριβές, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο, μέσω των ΜΜΕ ή/και του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/και των παντός είδους μέσων κοινωνικής δικτύωσης

ε. Να χρησιμοποιούν οποιουσδήποτε χαρακτηρισμούς και να ασκούν κριτική σε βάρος της Στρατιωτικής Ιεραρχίας.

Μέρος 2ο

ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 4

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1.Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

α. Τακτικά μέλη

Ως τακτικά μέλη του Σωματείου εγγράφονται με αίτησή τους και νοούνται οι «εν ενεργεία» στρατιωτικοί (άνδρες και γυναίκες, ανεξαρτήτου βαθμού και προελεύσεως) των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων όλων των Κλάδων ως και των Κοινών Σωμάτων, που υπηρετούν σε Μονάδες που η έδρα τους βρίσκεται στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας Ηπείρου. Τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα αρμόδια όργανα του Σωματείου, κατά την ποσόστωση των οριζομένων στο άρθρο 17 του παρόντος καταστατικού. Ομοίως ως τακτικά μελή του Σωματείου μπορεί να εγγράφουν εν ενεργεία στρατιωτικοί που υπηρετούν σε μονάδα που εδρεύει σε άλλη Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα στην οποία δεν υφίσταται σωματείο στρατιωτικών, εφόσον πληρούται η προϋπόθεση της εγγύτητας του άρθρου 50 παρ.5 του ν.4407/2016.

β. Επίτιμα μέλη

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, ή που με τη δράση τους συνέβαλαν αποφασιστικά στην προώθηση των σκοπών του Σωματείου. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν ή να εκλέγονται στα αρμόδια όργανα του Σωματείου. Επίσης θα δύναται τιμητικά ο τίτλος του Φίλου της ΕΣΠΕΗΠ σε φυσικά πρόσωπα που βοηθούν και στηρίζουν την Ένωση μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι φίλοι της Ένωσης δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν ή να εκλέγονται στα αρμόδια όργανα της Ένωσης.

2.Όλα τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να συμπαρίστανται στις προσπάθειες του Διοικητικού Συμβουλίου, προσερχόμενα σε κάθε πρόσκληση του Προέδρου (στις τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις κλπ) ή του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν ανυπέρβλητα κωλύματα ή υπηρεσιακές ή άλλου είδους ανάγκες δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο.

Άρθρο 5

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1.Για να εγγραφεί κάποιος μέλος πρέπει να αποστείλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, με κάθε πρόσφορο και δυνατό μέσο [είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αλληλογραφίας (κλασσικής ή ηλεκτρονικής), είτε με FAX] αίτηση, η οποία περιέχει τη δήλωση ότι έχει λάβει γνώση του καταστατικού του Σωματείου και ανεπιφύλακτα αποδέχεται το περιεχόμενό του.

2.Η εγγραφή των μελών αυτών γίνεται μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε ένα μήνα (1) μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Παρέλευση άπρακτου του πιο πάνω χρόνου του ενός (1) μηνός, ή ακόμη και αναβολή της συζήτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο και για οποιοδήποτε λόγο, για αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής, ισοδυναμεί με αποδοχή της αίτησης.

3.Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση και κάνει αυτό γνωστό μέσα στο μήνα από την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία πριν από οποιοδήποτε άλλο θέμα. Η προσφυγή στη Γενική Συνέλευση γίνεται με αίτηση του υποψηφίου μέλους που παραδίδεται στο αρμόδιο για τη σύγκληση όργανο και προ αυτής. Στην περίπτωση αυτή συζητείται υποχρεωτικά και προτάσσεται κάθε άλλου θέματος. Εάν δεν υποβληθεί έγκαιρα δεν συζητείται.

4.Ειδικά, τα υπογράφοντα το παρόν, ιδρυτικά μέλη, θεωρούνται αυτοδικαίως τακτικά, χωρίς καμία άλλη διατύπωση. Πέραν τις ανωτέρω διαδικασίας , εγγράφεται αυτοδικαίως , χωρίς νέα αίτηση, ως μέλος, στρατιωτικός ο όποιος είναι ήδη εγγεγραμμένος σε άλλη Ένωση Στρατιωτικών και διαγράφεται από αυτήν, λόγο μετάθεσης του στα γεωγραφικά όρια του παρόντος σωματείου, όπως ο νομός ορίζει. Η αίτηση του μέλους αυτού αποστέλλεται από το προηγούμενο σωματείο στο παρόν σωματείο, μετά από σχετικό αίτημα και εξετάζεται κατά τις διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων.

Άρθρο 6

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1.Τα τακτικά μέλη διαγράφονται από το Σωματείο:

α. Με γραπτή και μόνο αίτησή τους κατά το άρθρο 87 του Αστικού Κώδικα, η οποία αποστέλλεται προς το ΔΣ του Σωματείου, με κάθε πρόσφορο και δυνατό μέσο [είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αλληλογραφίας (κλασσικής ή ηλεκτρονικής), είτε με FAX]. Η αίτηση αυτή θεωρείται αυτοδικαίως δεκτή και δεν χρειάζεται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνέλευσης για την αποδοχή της ή μη. Το παραιτηθέν μέλος μπορεί να επανεγγραφή στο Σωματείο [και για μόνο μία (1) φορά], μετά από νέα αίτησή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 και την πάροδο έξι (6), τουλάχιστον, μηνών από την υποβολή της αίτησης διαγραφής του. Η κατάσταση της διαθεσιμότητας, της μακράς αναρρωτικής αδείας, της αργίας δια πρόσκαιρού παύσεως και της αργίας δια προσωρινής απολύσεως δεν συνεπάγονται διαγραφή από μέλος του Σωματείου. Το ίδιο ισχύει και για μέλη που απολύθηκαν ή αποτάχθηκαν από το Σώμα στο οποίο υπηρετούν, αλλά έχουν προσφύγει στα Δικαστήρια κατά της απόφασης απόλυσης ή απόταξης και έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης.

β. Αυτοδίκαιος μετά την αποχώρηση τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

γ. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και για σπουδαίο λόγο. Ειδικότερα, μπορεί να διαγραφεί μέλος που:

(1)Αντιστρατεύεται έμπρακτα τις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Σωματείου.

(2)Παραβαίνει αποδεδειγμένα το καταστατικό, απειθαρχεί ή παρεμβάλει προσκόμματα στις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3)Με τη συμπεριφορά και διαγωγή του προσβάλλει το κύρος ή τη λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων.

(4)Καταχράται χρήματα του Σωματείου.

(5)Καθυστερεί πέραν του μηνός Φεβρουαρίου τις συνδρομές ενός (1) ημερολογιακού έτους και εφόσον αυτές δεν τακτοποιηθούν εντός μηνός από την ημερομηνία κλήσης του για τακτοποίηση. Το διαγραφόμενο, για το λόγο αυτό, μέλος επανεγγράφεται εάν καταβάλει τις οφειλόμενες εισφορές, πριν τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των οργάνων του Σωματείου.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλέσει ενώπιον του το προτεινόμενο προς διαγραφή, στη Γενική Συνέλευση, μέλος, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα μετά από συζήτηση για ορθότερη, αντικειμενικότερη και δικαιότερη λήψη απόφασης.

3.Τα τακτικά μέλη που αποχωρούν από τις Ένοπλες Δυνάμεις και εξακολουθούν να είναι μέλη του Σωματείου σύμφωνα με την παρ. 1 περ. β΄ του παρόντος άρθρου, απολαμβάνουν του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, ως άρθρα 8 και 17 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 7

ΠΟΡΟΙ

1.Πόροι του Σωματείου είναι:

α. Μέρος της συνδρομής των μελών σε ποσοστό και με τη διαδικασία που ορίζει ο νομός. Το ύψος του ποσού της συνδρομής ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου της Πανελληνίας Ομοσπονδίας.

β. Οι έκτακτες εισφορές των μελών.

γ. Οι διάφορες δωρεές των μελών ή τρίτων.

δ. Οι τόκοι ή άλλοι πρόσοδοι κεφαλαίων. 

ε. Τα έσοδα από κληροδοσίες, κληρονομιές, επιχορηγήσεις και από την περιουσία του Σωματείου.

στ. Τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες.

ζ. Τα ιδρυτικά μέλη, υποχρεούνται στην καταβολή του ποσού ύψους είκοσι ευρώ (20,00), για την αντιμετώπιση των πρώτων νομικών ενεργειών το οποίο θα είναι και η συνδρομή του έτους 2013

2.Η συνδρομή παρακρατείται από τη μισθοδοσία έκαστου μέλους του σωματείου, μέσω των οικείων οικονομικών μισθοδοτικών φορέων των Γενικών Επιτελείων (ΓΕΣ/ΟΛΚΕΣ, ΓΕΑ/ΟΛΚΑ και ΓΕΝ/Ε’ Κλάδος), στους οποίους διαβιβάζονται με μέριμνα της Ομοσπονδίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου υποβάλει το αργότερο μέχρι την 31ηΙανουαρίου έκαστου έτους αναλυτική κατάσταση με τα πλήρη στοιχειά των μελών του σωματείου.

3.Κατά την ημέρα της ψηφοφορίας η είσπραξη των καθυστερουμένων συνδρομών γίνεται και από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής με υπεύθυνη δήλωση του μέλους για το οφειλόμενο ποσό. Για το σκοπό αυτό ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής χρησιμοποιεί τα πιο πάνω αναφερόμενα διπλότυπα, ή εάν δεν διαθέτει διπλότυπα, οι εισπράξεις γίνονται με ιδιόχειρη απόδειξή του, σημειώνει δε την πληρωμή στην κατάσταση των ψηφισάντων και παραδίνει τις εισπράξεις στον Ταμία του Σωματείου.

4.Οι έκτακτες εισφορές επιβάλλονται από τη Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου για κάλυψη εκτάκτων ή σοβαρών και σπουδαίων αναγκών.

Μέρος 3ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

1.Όλα τα τακτικά μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις και συγκεκριμένα:

α.Να μετέχουν και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

β.Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

γ.Να υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Γενική Συνέλευση υπομνήματα για κάθε θέμα σχετικό με το σκοπό, τους στόχους και την προαγωγή των μέσων και μεθόδων προς εξυπηρέτηση του σκοπού του Σωματείου.

2.Η ιδιότητα του τακτικού μέλους δε μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.

3.Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει ελεύθερα από το Σωματείο, με την υποβολή αίτησης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση (α), του παρόντος καταστατικού, υποχρεούται όμως στην καταβολή της συνδρομής του για όλο το οικονομικό έτος.

Άρθρο 9

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται:

1.Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την πραγμάτωση του σκοπού και των στόχων του Σωματείου.

2.Να εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις τακτικές και έκτακτες οικονομικές υποχρεώσεις τους. Τα μέλη εξακολουθούν και μετά την αποχώρησή τους από το Σωματείο να ευθύνονται για τις μέχρι τότε οικονομικές υποχρεώσεις τους προς αυτήν.

3.Να δρουν σύμφωνα με το καταστατικό, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτούς.

Μέρος 4ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 10

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Τα  όργανα του Σωματείου είναι:

α. Η Γενική Συνέλευση

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο

γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Μέρος 5ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ – ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ

Άρθρο 11

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποτελείται από τα τακτικά μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

2.Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο κατά τον πρώτο μήνα (Ιανουάριο) του έτους και πάντα ημέρα Κυριακή, έκτακτα δε συνέρχεται όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει το ένα δέκατο πέμπτο (1/15) των μελών του Σωματείου με έγγραφη αίτηση του, στην οποία αναγράφονται και τα προς συζήτηση θέματα. Ειδικά όταν πρόκειται να γίνει μομφή και/ή παύση σε πρόσωπο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, μομφή και/ή παύση εξ ολοκλήρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το ένα πέμπτο (1/5) των μελών.

3. Τα μέλη του Σωματείου προσκαλούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Οι προσκλήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τον τόπο, την ημέρα και ώρα έναρξης των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και τα προς συζήτηση θέματα, αναρτώνται στη διαδικτυακή σελίδα του Σωματείου espeep.gr) και αποστέλλονται δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στα μέλη που διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση) και δια του κλασσικού ταχυδρομείου (στα λοιπά μέλη). Επίσης, οι προσκλήσεις μπορούν να γίνουν και με αποστολή SMS στους αριθμούς των κινητών τηλεφώνων (στα μέλη που διαθέτουν κινητό τηλέφωνο), σε κάθε δε περίπτωση με κάθε δυνατό και πρόσφορο μέσο. Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει στα Ιωάννινα  ή σε άλλη πόλη, της Περιφέρειας Ηπείρου.

4. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ένα τέταρτο (1/4) των μελών του Σωματείου που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Εάν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη Συνέλευση, συνέρχεται δεύτερη χωρίς νέα πρόσκληση την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας με τα ίδια θέματα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο και θεωρείται ότι έχει απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό παρόντων ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών. Για τη μομφή, όμως και/ή παύση σε πρόσωπο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, μομφή και/ή παύση εξ ολοκλήρου του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτία σε κάθε περίπτωση υπάρχει όταν είναι παρόντα το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών του Σωματείου.

5. Την έναρξη των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων κηρύσσει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος μετά τη διαπίστωση της απαρτίας αναπτύσσει τους λόγους σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και καταθέτει ονομαστική κατάσταση των ταμειακώς εντάξει μελών που έχει υπογραφεί από τον Ταμία. Ο Γενικός Γραμματέας διαβάζει τα πρακτικά της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης για επικύρωση και στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καλεί τη Γενική Συνέλευση να εκλέξει το Προεδρείο της. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μετά την εκλογή του αναλαμβάνει αμέσως τα καθήκοντα του και ελέγχει την ύπαρξη απαρτίας. Αφού διαπιστώσει την απαρτία, συμπληρώνεται το Προεδρείο με ένα Αντιπρόεδρο, δύο (2) πρακτικογράφους και δύο (2) ψηφοσυλλέκτες, που εκλέγονται κι αυτοί από τη Γενική Συνέλευση.

6. Κατά τη Γενική Συνέλευση τα απόντα μέλη μπορούν να αντιπροσωπευθούν από τα παρόντα. Η αντιπροσώπευση γίνεται µε αναλόγια ένα (1) προς ένα (1) μέλος με υπεύθυνη δήλωση που συντάσσεται από το κωλυόμενο μέλος, στην οποία αναφέρεται το μέλος που θα το αντιπροσώπευση και θεωρείται για το γνήσιο τη υπογραφής από το διοικητή της Μονάδας . η δήλωση κατατίθεται πριν από τη συνεδρίαση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλιου.

7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκομένων και δικαιουμένων ψήφου μελών. Προκειμένου όμως για τη μομφή και/ή παύση σε πρόσωπο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, μομφή και/ή παύση εξ ολοκλήρου του Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3), παρουσία του ενός τρίτου (1/3) των μελών και μυστική ψηφοφορία. Για τα διάφορα άλλα θέματα η ψηφοφορία γίνεται ή με ανάταση των χειρών ή μυστική.

Άρθρο 12

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου:

1.Ελέγχει τη λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Επικυρώνει τον απολογισμό του προηγούμενου έτους και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου.

3.Αποφασίζει τη λήψη κάθε πρόσφορου και ενδεδειγμένου μέτρου για την επιτυχία των σκοπών του Σωματείου και έχει την ανώτατη εποπτεία και τον τελικό λόγο σε ό,τι αφορά το Σωματείο.

4.Αποφασίζει τη διαγραφή (αποβολή) των μελών του Σωματείου σύμφωνα με την παράγραφο 1 περίπτωση (γ) του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

5.Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει και για τα θέματα των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ο Γενικός Γραμματέας διαβάζει τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για το παρελθόν έτος και ο Ταμίας τον οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου και τον προϋπολογισμό του νέου έτους.

6.Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου αυτού.

7.Η Εξελεγκτική Επιτροπή διαβάζει την έκθεση για τη νομιμότητα των δαπανών του προηγούμενου χρόνου και στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την έγκριση (ή μη) των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει:

α. Για την εκλογή των µελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Εφορευτικής Επιτροπής και του Προεδρείου της Συνέλευσης, καθώς επίσης των αντιπρόσωπων για το Πανελλήνιο Συνέδριο των Αντιπρόσωπων της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, στην οποία συμμετέχει.

β. Για την έγκριση ή μη του προϋπολογισμού και του ισολογισμού με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του απολογισμού του και η απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής μετά το πέρας κάθε διαχειριστικής χρήσης.

γ. Για την εποπτεία και τον έλεγχο της διοικήσεως του Σωματείου.

δ. Για την παύση και αποβολή, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Εφορευτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.

ε. Για την προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές ευρύτερης εκτάσεως, συναφούς σκοπού.

στ .Για την τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου.

ζ.  Για την έγκριση εσωτερικών κανονισμών.

η. Για την αναστολή των εργασιών του Σωματείου.

θ. Για τη διάλυση του Σωματείου.

Άρθρο 13

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

1.Οι αρχαιρεσίες προς ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια με άμεση και μυστική ψηφοφορία την πρώτη Κυριακή μετά παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την τακτική Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου και σε τόπο που ορίζεται με ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε έκτακτες και εξαιρετικές περιπτώσεις οι παραπάνω ημερομηνίες μπορούν να μετατεθούν μέχρι δύο (2) εβδομάδες ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το αξίωμα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπρόσωπων για το Πανελλήνιο Συνέδριο των Αντιπρόσωπων της Πανελληνίας Ομοσπονδίας υποβάλλουν, με κάθε πρόσφορο και δυνατό μέσο [είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αλληλογραφίας (κλασσικής ή ηλεκτρονικής), είτε με FAX], γραπτή δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο τριάντα (30) ημέρες πριν από την ψηφοφορία.

3.Με βάση τις δηλώσεις υποψηφιοτήτων το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων μέσα σε πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή των υποψηφιοτήτων και εκτυπώνει ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται κάτω από τις επικεφαλίδες του κάθε οργάνου της Διοίκησης τα ονόματα των αντιστοίχων υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά. Δίπλα σε κάθε υποψήφιο αναγράφεται ο κλάδος στον οποίο υπηρετεί.

4.Το ψηφοδέλτιο μαζί με ομοιόμορφους και αδιαφανείς φακέλους που φέρουν τη σφραγίδα του Σωματείου και εντός των οποίων πρέπει υποχρεωτικά να τοποθετηθεί το ψηφοδέλτιο αυτό, αποστέλλονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ των εκλογών στα μέλη που υπηρετούν σε ειρηνευτικές αποστολές,  καθώς και στα μέλη του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος καταστατικού. Κάθε ένα από τα μέλη αυτά, αφού ψηφίσει εσωκλείει το ψηφοδέλτιο στον ειδικό έντυπο φάκελο και στη συνέχεια εσωκλείει αυτόν σε άλλον (κοινό) φάκελο, ο οποίος αποστέλλεται στην Εφορευτική Επιτροπή, ως συστημένη επιστολή, αποκλειστικά από τον ίδιο τον ψηφοφόρο και πρέπει να φτάσει σε αυτή το αργότερο μέχρι την ημέρα της ψηφοφορίας. Οι κατά τα παραπάνω διαβιβαζόμενοι και παραλαμβανόμενοι εκλογικοί φάκελοι, καταγράφονται σε πρακτικό και φυλάσσονται από την Εφορευτική Επιτροπή.

5.Η ψηφοφορία αρχίζει στις 8 το πρωί (08.00΄) και τελειώνει στις 7 το απόγευμα (19.00΄), μπορεί δε να παραταθεί μέχρι τρεις (3) ώρες εάν υπάρχουν μέλη που περιμένουν να ψηφίσουν άλλως θα διεξάγεται σε διάρκεια χρόνου που θα ορίζεται από την Γενική Συνέλευση.

6.Κάθε εκλογέας παίρνει το ενιαίο ψηφοδέλτιο και το φάκελο και αποσύρεται σε ξεχωριστό χώρο όπου κλείνει μυστικά το ψηφοδέλτιο μέσα στο φάκελο αφού προηγουμένως σημειώσει σταυρό προτίμησης δίπλα στο όνομα (ή ονόματα) του υποψηφίου (ή υποψηφίων) που αυτός κρίνει. Κάθε εκλογέας μπορεί να θύσει αριθμό σταυρόν ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των εδρών του Διοικητικού Συμβούλιου, τη Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπρόσωπων για το Πανελλήνιο Συνέδριο των Αντιπρόσωπων της Πανελληνίας Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση κλάσματος ο επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο.

Άρθρο 14

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

1.Η ψηφοφορία γίνεται με την παρουσία και επίβλεψη Εφορευτικής Επιτροπής

2.Η Εφορευτική Επιτροπή είναι τριμελής (3μελής) και προεδρεύετε από δικαστικό αντιπρόσωπο Τα, πλην του Πρόεδρου της Επιτροπής , µέλη εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την τακτική Γενική Συνέλευση της χρονιάς κατά την οποία διεξάγονται οι εκλογές. Τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν µμπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του µέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπρόσωπων για το Πανελλήνιο Συνέδριο των Αντιπρόσωπων της Πανελληνίας Ομοσπονδίας

Άρθρο 15

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΩΝ

Η Εφορευτική Επιτροπή μετά το πέρας της ψηφοφορίας των μελών του Σωματείου, αποσφραγίζει τους φακέλους της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού, ρίχνει τους φακέλους με τα ψηφοδέλτια στην κάλπη ψηφοφορίας, προβαίνει στην ανάμιξη όλων των φακέλων και στη συνέχεια στην αποσφράγιση τους και στην καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης του ενιαίου ψηφοδελτίου. Εάν βρεθούν φάκελοι παραπάνω απ’ αυτούς που ψήφισαν, αφαιρούνται και δεν λαμβάνονται υπ’ όψη οι πλεονάζοντες.

Άρθρο 16

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ

Μετά τη διαλογή επακολουθεί η ανακήρυξη των εκλεγέντων υποψηφίων με πράξη της Εφορευτικής Επιτροπής, στην οποία αναγράφονται με τη σειρά τα ονόματά τους και ο αριθμός των ψήφων (σταυρών) που πήρε ο κάθε υποψήφιος. Για κάθε όργανο Διοίκησης εκλέγονται εκείνοι που πήραν τις περισσότερες ψήφους κατά σειρά επιτυχίας, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο επόμενο άρθρο 17. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση για τη σειρά των υποψηφίων. Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται επτά (7) αναπληρωματικοί, οι επτά (7) επόμενοι κατά σειρά επιτυχίας.

Μέρος 6ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΣ – ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΣ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΣ

Άρθρο 17

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου αποτελείται από εννέα (9) μέλη και εκλέγεται για μια τριετία. Από τα εννέα (9) αυτά μέλη τουλάχιστον το ένα (1) θα προέρχεται από το Στρατό Ξηράς, το ένα (1) από το Πολεμικό Ναυτικό και το ένα (1) από την Πολεμική Αεροπορία εάν είναι δυνατόν. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος, που καταλαμβάνει τη θέση του παραιτηθέντος έχει θητεία το χρόνο που απομένει από την τριετία που κανονικά θα έπρεπε να διανύσει το Διοικητικό Συμβούλιο που διαδέχτηκε. Σε περίπτωση μη υπάρξεως υποψηφίων και ανακηρύξεώς των ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενός εκ των παραπάνω Κλάδων το Διοικητικό Συμβούλιο θα συμπληρώνεται από μέλη των άλλων Κλάδων και με τη σειρά Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία.   

Η ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ασυμβίβαστη με αυτή του αντιπροσώπου της Ένωσης σε τυχόν δευτεροβάθμια οργάνωση.

2.Για την ως άνω παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν στην υποβαλλόμενη αίτησή του εκφράζεται η βούλησή του για παραίτησή του και/ή από μέλος του Σωματείου, ισχύουν όσα ορίζονται στην παράγραφο 1α του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 18

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. - ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1.Σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή τους, συνέρχονται οι εκλεγέντες με φροντίδα εκείνου που πλειοψήφησε, για να συγκροτηθούν σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, με μυστική ψηφοφορία. Ο Αντιπρόεδρος υποχρεωτικά ανήκει σε Κλάδο διάφορο του εκλεγέντος Προέδρου, εκτός αν τούτο δεν είναι εφικτό. Η ψηφοφορία γίνεται χωριστά για κάθε θέση και αρκεί σχετική πλειοψηφία.

2.Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση και επιτυχών για το συγκεκριμένο αξίωμα ανακηρύσσεται εκείνος που το όνομά του εξέρχεται πρώτο από την κληρωτίδα. Εάν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο υποψήφιοι, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και εάν χρειασθεί, επακολουθεί κλήρωση.

3.Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την εκλογή του, η δε ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων του με την παραλαβή της Διοίκησης από το προηγούμενο, που συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του προς διεκπεραίωση των τρεχόντων ζητημάτων του Σωματείου μέχρι να συγκροτηθεί σε σώμα το νέο. Το Διοικητικό Συμβούλιο που αποχωρεί παραδίνει στο νέο τη σφραγίδα του Σωματείου, τα βιβλία, το μητρώο των μελών, το αρχείο, το Ταμείο και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο του Σωματείου. Για την παράδοση και παραλαβή συντάσσεται πρακτικό, που καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφεται από το αποχωρών και το παραλαμβάνων  Διοικητικό Συμβούλιο ή εξουσιοδοτημένα από αυτά μέλη τους.

Άρθρο 19

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο

1.Συνεδριάζει:

α. Τακτικά μία (1) φορά το μήνα την πρώτη εργάσιμη Δευτέρα εκάστου μηνός ή όπως αλλιώς ήθελε καθορισθεί από τον Πρόεδρο αυτού, είτε στην έδρα του Σωματείου, είτε με τηλεδιάσκεψη, είτε με το συνδυασμό των δύο.

β. Έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως, απευθυνόμενα προς το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη αυτού.

γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείτε από τον Πρόεδρο με γνωστοποίηση τουλάχιστον 48 ώρες πριν και με αναφορά του χώρου και χρόνου. Η πρόσκληση γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ακόμη και με την ηλεκτρονική αλληλογραφία ή με FAX ή με τηλεφωνική επικοινωνία. Σε περίπτωση που συζητηθεί οποιοδήποτε θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στη συνεδρίαση (παρά μόνο για όσο χρόνο απαιτηθεί προς παροχή διευκρινίσεων) και στην ψηφοφορία.

2.Εκπροσωπεί και διοικεί το Σωματείο και φροντίζει για την επιτυχία των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο.

3.Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης και συγκαλεί αυτήν έκτακτα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού.

4.Καταρτίζει τον προϋπολογισμό και απολογισμό.

5.Αποφασίζει για τα κατεπείγοντα ζητήματα που εμφανίζονται και παίρνει τα κατά την κρίση του απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Υποχρεούται όμως να ζητήσει την έγκριση για τις ενέργειες αυτές από την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

6.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την ίδρυση γραφείων και εκτός της έδρας του Σωματείου, διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωματείου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο, διορίζει νομικό σύμβουλο του Σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους, μεριμνά για την έκδοση ενημερωτικών εντύπων, για τη σύσταση επιτροπών εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες του Σωματείου και ασκεί τον αποφασιστικό έλεγχο της εργασίας αυτών.

7.Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

8.Ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη του Σωματείου και προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διαγραφή των τακτικών μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1β του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 20

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Για επίτευξη απαρτίας στο Διοικητικό Συμβούλιο απαιτείται η παρουσία πέντε (5) μελών, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται, στον ίδιο τόπο, χωρίς νέα πρόσκληση του Προέδρου, σε δύο (2) ημέρες και θεωρείται ότι έχει απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό παρόντων μελών, τουλάχιστον, όμως, τριών (3). Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση.

2.Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών με φανερές ψηφοφορίες, εκτός από τα προσωπικά θέματα, για τα οποία τυχόν ζητηθεί, από τρία (3) τουλάχιστον των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μυστική ψηφοφορία.

3.Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, χωρίς άλλη διατύπωση και χωρίς να απαιτείται σύμφωνη γνώμη ή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να υποβάλλει αίτηση παραίτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού το δε Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καλέσει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος, σε αναπλήρωση της κενωθείσης θέσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί με όσα μέλη απαιτούνται για την επίτευξη απαρτίας.

Μέρος 7ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ –

ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ –

ΤΑΜΙΑ – ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 21

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

1.Καθορίζει την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν.

2.Διευθύνει τη συζήτηση στις συνεδριάσεις.

3.Ευθύνεται, με το Γενικό Γραμματέα, για τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Έχει τη γενική εποπτεία των γραφείων, του εντευκτηρίου και γενικά τον έλεγχο της δραστηριότητας του Σωματείου και των μελών.

5.Υπογράφει όλα τα έγγραφα με το Γενικό Γραμματέα ή όταν πρόκειται για έγγραφα διαχειριστικά εντάλματα με τον Ταμία.

6.Εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικά και εξώδικα και για όλες τις αναφορές και σχέσεις του με τις αρχές και τους ιδιώτες. Η Δικαστική ή οποιαδήποτε άλλη εκπροσώπηση του Σωματείου είναι δυνατό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ανατίθεται και σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος του Σωματείου.

7.Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται ν’ ασκήσει τα καθήκοντα του ή απουσιάζει, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένας σύμβουλος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ –

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

1.Ο Γενικός Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία του Σωματείου και τηρεί το Μητρώο των μελών, τα λοιπά βιβλία (εκτός από τα διαχειριστικά), τη σφραγίδα και το Αρχείο του Σωματείου.

2.Συντάσσει, με ευθύνη του, καθώς και με ευθύνη του Προέδρου, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα τα εξερχόμενα έγγραφα. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων αποτελούν αντιγραφή των πρόχειρων πρακτικών των συνεδριάσεων αυτού, τα οποία τηρούνται, ομοίως και με ευθύνη του, από το Γεν. Γραμματέα είτε στενογραφημένα είτε με μαγνητοφώνηση, είτε και με τα δύο. Αρμόδιος για την απομαγνητοφώνηση είναι ο Γενικός Γραμματέας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ήθελε ορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά της συνεδρίασης (όπως και τα πρόχειρα πρακτικά) μνημονεύουν συνοπτικά τον τόπο και την ημεροχρονολογία της συνεδριάσεως, τα ονοματεπώνυμα των παρόντων και απόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει δε να περιέχουν με συντομία τα θέματα που συζητήθηκαν και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεωτικά δε τις διεξαχθείσες ψηφοφορίες και τις ψήφους που έλαβε το κάθε θέμα που τέθηκε σε ψηφοφορία, με την αναγραφή των ονοματεπωνύμων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που ψήφισαν και της γνώμης την οποία εξέφρασαν.

3.Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα εκτός από τα διαχειριστικά εντάλματα κλπ.

4.Είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των Γραφείων του Σωματείου.

5.Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Φροντίζει, για την έγκαιρη αποστολή στα μέλη των ενημερωτικών εντύπων του Σωματείου και βοηθά στις συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις του Σωματείου μαζί με τα άλλα εντεταλμένα από το καταστατικό όργανα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα μπορεί να του ανατεθούν ορισμένα επιπλέον καθήκοντα.

Άρθρο 23

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

1.Ο Ταμίας τηρεί όλα τα διαχειριστικά βιβλία του και προσυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο και ένταλμα που έχει σχέση με την οικονομική διαχείριση.

2.Έχει το Ταμείο του Σωματείου και κρατά διαθέσιμο ποσό χρημάτων ύψους μέχρι χιλίων ευρώ (1000.00 ευρώ). Για μεγαλύτερο ποσό απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το υπόλοιπο ποσό το καταθέτει για λογαριασμό του Σωματείου σε Τράπεζα ή στο Ταμιευτήριο, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποσύρει χρήματα μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον ίδιο, συνοδευόμενο και από σχετικό απόσπασμα του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Κάθε δαπάνη γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με εντάλματα πληρωμής που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία.

4.Οι εισπράξεις πραγματοποιούνται με διπλότυπα αποδείξεων από στελέχη αριθμημένα και θεωρημένα και μονογραφημένα από τον Πρόεδρο και υπογεγραμμένα από τον Ταμία.

5.Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνέλευσης και του Προέδρου, ό,τι του ζητηθεί, αναφορικά με κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.

6.Τηρεί και φυλάσσει τα Λογιστικά Βιβλία και στοιχεία που ορίζει ο νόμος .

7.Υποβάλλει, υποχρεωτικά, κάθε τρίμηνο, ή όπως αλλιώς ήθελε ορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.Στις αρχαιρεσίες που γίνονται για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου εκλέγεται και η Εξελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη.

2.Η εξελεγκτική επιτροπή ελέγχει την κατάσταση του Ταμείου του Σωματείου και συντάσσει σχετική έκθεση που υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.

3.Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής σε περίπτωση που κωλύονται ή απουσιάζουν αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά αυτής μέλη.

4.Υποψήφιοι για την εξελεγκτική επιτροπή δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα και για το Διοικητικό Συμβούλιο και το αντίθετο.

Μέρος 8ο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Άρθρο 25

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.Η οικονομική κατάσταση του Σωματείου φαίνεται κάθε χρόνο από τον απολογισμό - ισολογισμό και προϋπολογισμό που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση/εισήγηση του Ταμία αυτού.

2.Ο απολογισμός - ισολογισμός και προϋπολογισμός καταρτίζονται μέσα στο μήνα Δεκέμβριο (και έως την καταληκτική ημερομηνία της 31ης ημέρας αυτού) κάθε χρόνου. Οι δύο πρώτοι δείχνουν την οικονομική χρήση του χρόνου που τελείωσε και ο τρίτος την οικονομική χρήση του νέου χρόνου.

3.Οι δαπάνες του Σωματείου για να γίνουν πρέπει να προβλέπονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό που γίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

4.Τροποποίηση του προϋπολογισμού επιτρέπεται να γίνει με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέρος 9ο

ΒΙΒΛΙΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 26

Βιβλία του Σωματείου

Η Ένωση τηρεί τα απαραίτητα βιβλία, όπως και εκείνα που κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, για την καλύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεών της.

Απαραίτητα τηρούνται:

α. Μητρώο μελών.

β. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης.

δ. Βιβλίο Ταμείου.

ε. Βιβλίο πρακτικών Εξελεγκτικής Επιτροπής.

στ. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

ζ. Βιβλίο κινητής περιουσίας.

η. Βιβλίο ακίνητης περιουσίας.

Ακόμα τηρείται αρχείο ανακοινώσεων, σχετικών νόμων, ΝΔ, ΠΔ, αλληλογραφίας και κάθε άλλου στοιχείου χρήσιμου για την καλύτερη λειτουργία της Ένωσης.

Άρθρο 27

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1.Η Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ. έχει κυκλική σφραγίδα που φέρει στην περιφέρεια της την επωνυμία του Σωματείου και το έτος ιδρύσεώς του, μέσα δε στον κύκλο, μια περικεφαλαία και σε χιαστή διάταξη όπισθεν αυτής, μία άγκυρα και έναν αετό.

2.Όλα τα έγγραφα του Σωματείου πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα του.

Άρθρο 28

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από πρόταση του ενός εικοστού (1/20) των μελών, μπορεί να συγκροτούνται επιτροπές κατά νομούς ή/και δήμους (της αυτής Περιφέρειας), Υπηρεσίες ή θέματα προς υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέρος 10ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29

Εσωτερικός Κανονισμός

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συνταχθεί εσωτερικός κανονισμός που να ρυθμίζει διάφορα ζητήματα διάρθρωσης και εσωτερικής λειτουργίας της Ένωσης.

Άρθρο 30

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1.Τροποποίηση του Καταστατικού ή διάλυση της Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ. μπορεί να γίνει από τη Γενική Συνέλευση των μελών αυτής που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό. Για τη λήψη απόφασης τροποποίησης του Καταστατικού ή διάλυσης του Σωματείου χρειάζεται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) των μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

2.Η πρωτοβουλία για την τροποποίηση του Καταστατικού ή για τη διάλυση του Σωματείου λαμβάνεται είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, είτε μετά από πρόταση του ενός δεκάτου (1/10) των μελών, η οποία πρέπει να περιέχει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού εάν ζητείται η τροποποίηση αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να κινήσει τη διαδικασία για την τροποποίηση ή τη διάλυση μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα που υπεβλήθη η σχετική πρόταση.

3.Σε κάθε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, η περιουσία του περιέρχεται σε κοινωφελείς σκοπούς.

Άρθρο 31

Το παρόν καταστατικό, που περιέχει τριάντα ένα (31) άρθρα εγκρίθηκε σήμερα από τους ιδρυτές του και θα ισχύει από την εγγραφή του Σωματείου στα βιβλία των Σωματείων του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΤΑΙ το παρόν καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΈΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» η τροποποίηση του οποίου διατάχθηκε με την υπαριθμ. 29/2016 διάταξη της ειρηνοδίκη Ιωαννίνων  

Ιωάννινα 4-11-2016